regulamin

Zasady, prawa i prawidła

 

Definicje:

 

Hufiec ZHP – siedziba Hufca ZHP Częstochowa, ul. Wilsona 34, 42-200 Częstochowa.

Impreza Turystyczna – co najmniej dwie usługi turystyczne, w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług turystycznych, tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, będąca przedmiotem Umowy.

Klient – osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła z Hufcem umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową. Hufiec ZHP – Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Śląska Hufiec Częstochowa ul. Wilsona 34, 42-200 Częstochowa NIP 634-019-54-83 Związek Harcerstwa Polskiego – Chorągiew Śląska jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000 273051

Minimalna Liczba Uczestników – minimalna liczba uczestników warunkująca odbycie się Imprezy Turystycznej to co najmniej 10 Uczestników.

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług turystycznych.

Umowa – umowa o świadczenie usług turystycznych zawierana pomiędzy Klientem i Hufcem ZHP, w której Hufiec ZHP zobowiązuje się do zorganizowania Imprezy Turystycznej dla Klienta, na Umowę składa się umowa/zgłoszenie, Regulamin, program Imprezy Turystycznej oraz ogólne warunki Ubezpieczenia.

Uczestnik – osoba biorąca udział w Imprezie Turystycznej, Uczestnikiem może być zarówno Klient, jak i osoba na rzecz której Klient zawarł Umowę.

 

   I.ZAWARCIE UMOWY

 

1. Regulamin stanowi, wraz z programem i pozostałymi załącznikami, integralną część umowy o świadczeniu usług turystycznych.

2. Po zawarciu Umowy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości 100 zł. Wpłata zaliczki powinna nastąpić nie później niż 7 dni o złożenia formularza rezerwacji. Umowę każdy Klient podpisuje osobiście, a za osobę niepełnoletnią jego prawny opiekun. Zamówienia zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione. Klient ma obowiązek zapłaty pozostałej części umówionej ceny nie później niż w terminie wskazanym w Umowie.

3. Datą zawarcia Umowy jest data otrzymania przez Hufiec ZHP Umowy podpisanej przez Klienta lub data wpłaty przez Klienta zaliczki, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. W przypadku niedokonania przez Klienta, w ustalonym terminie, wpłaty zaliczki lub pozostałej części ceny wynikającej z umowy, Hufiec ZHP uprawniony jest do odstąpienia od umowy z winy Klienta.

5. Przed zawarciem Umowy, Hufiec ZHP informuje Klienta o dokumentach niezbędnych w trakcie Imprezy Turystycznej oraz o terminie ich okazania lub dostarczenia do Hufca ZHP. Brak takich dokumentów lub ich nieterminowe złożenie uprawnia Hufiec ZHP do odstąpienia od Umowy z winy Klienta.

6. Klient ma obowiązek poinformowania Hufiec ZHP o zmianie nazwiska, adresu i paszportu Uczestnika. Informacje te przekazane muszą być do Hufca ZHP w takim terminie przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, by możliwe było załatwienie niezbędnych formalności dla uczestnictwa w Imprezie Turystycznej.

7. Hufiec ZHP zastrzega sobie możliwość zmiany ustalonej w Umowie ceny w przypadku udokumentowanego wpływu na podwyższenie ceny jednej z następujących okoliczności:

a) nie mniejszego niż 25% wzrostu kosztów transportu,

b) nie mniejszego niż 10% wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi, jak lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe w portach morskich i lotniczych,

c) nie mniejszego niż 10% wzrostu cen walut.

8. W okresie 20 dni przed datą wyjazdu cena ustalona w Umowie nie może być podwyższona.

9. W przypadku zmiany ceny stosownie do powyższych zasad, Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w takim przypadku Hufiec ZHP zobowiązuje się dokonać niezwłocznego zwrotu wpłaconych przez Klienta kwot na poczet realizacji Umowy. Z prawa odstąpienia od Umowy Klient może skorzystać w terminie 7 dni od dnia pozyskania informacji o zmianie ceny.

10. W przypadku zgłoszenia się mniejszej liczby uczestników niż Minimalna Liczba Uczestników Hufiec ZHP uprawniony jest do odwołania Imprezy Turystycznej. O odwołaniu Imprezy Turystycznej z takiej przyczyny Hufiec ZHP zawiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia Imprezy Turystycznej.

11. Jeżeli Hufiec ZHP – z przyczyn od Hufca ZHP niezależnych - zmuszony będzie dokonać zmiany istotnych warunków Umowy lub odwołania Imprezy Turystycznej przed jej rozpoczęciem, niezwłocznie tj. nie później niż w terminie 7 dni od zaistnienia powyższych okoliczności, powiadomi o tym Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku, Klient ma prawo - w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia – odstąpić od Umowy lub zaakceptować zaproponowaną mu zmianę warunków Umowy.

12. Klient może - bez zgody Hufca ZHP - przenieść na osobę spełniającą przewidziane w Umowie warunki udziału w Imprezie Turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu Umowy uprawnienia, jeżeli jednocześnie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z Umowy obowiązki. Przeniesienie uprawnień i przejęcie obowiązków, o którym mowa w zd. 1 jest skuteczne wobec Hufca ZHP, jeżeli Klient zawiadomi ją o tym najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej.

13. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego zapewniającego możliwość leczenia w ramach świadczeń zapewnianych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce. Klient oświadcza, iż jego (lub Uczestnika)

stan zdrowia umożliwia mu udział w Imprezie Turystycznej. W przypadku, gdyby po przybyciu Uczestnika na Imprezę Turystyczną okazało się, że stan zdrowia Uczestnika uniemożliwia mu wzięcie udziału w Imprezie Turystycznej, pomimo złożenia przez Klienta oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału Uczestnika w Imprezie Turystycznej, Hufiec ZHP uprawniony jest do odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Jeżeli Uczestnik jest osobą niepełnoletnią, Hufiec ZHP niezwłocznie zawiadomi jej opiekuna prawnego o braku możliwości udziału tego Uczestnika w Imprezie Turystycznej ze względu na stan zdrowia, o odstąpieniu od Umowy oraz konieczności niezwłocznego odebrania Uczestnika z Imprezy Turystycznej.

14. Umowa pomiędzy Klientem, a Hufcem ZHP może zostać zawarta w ten sposób, iż po zgłoszeniu przez Klienta chęci zawarcia Umowy, Hufiec ZHP prześle Klientowi (pocztą lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) Umowę, celem jej podpisania przez Klienta.

15. W przypadku, o którym mowa w punkcie powyżej, Klient zobowiązany jest do odesłania do Hufca ZHP jednego podpisanego przez Klienta egzemplarza Umowy nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej. Jeżeli Klient otrzyma egzemplarze Umowy do podpisania później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia Imprezy Turystycznej, podpisane egzemplarze powinien odesłać niezwłocznie.

16. W przypadku zawarcia Umowy na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od tej umowy, bez podania przyczyn poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli; h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy; i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; k) zawartej w drodze aukcji publicznej; l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

   II. REZYGNACJA Z IMPREZY

 

1. Klient może z własnej inicjatywy, tj. z przyczyn leżących po stronie Klienta, zrezygnować z udziału w Imprezie Turystycznej, składając w formie pisemnej oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Za datę odstąpienia od Umowy przyjmuje się dzień wpływu oświadczenia o odstąpieniu do Hufca ZHP.

2. Koszty odstąpienia od Umowy, o których mowa w pkt II ust. 3, są naliczane

- oprócz sytuacji, w której Klient odstępuje od Umowy - także w przypadku braku możliwości realizacji Umowy przez Hufiec ZHP z przyczyn leżących po stronie Klienta, w tym w szczególności z powodu:

2.1 Odmowy wydania Uczestnikowi paszportu lub wizy,

2.2 Braku dokumentów uprawniających do przekroczenia granicy przez Uczestnika

2.3 Niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności przez Klienta

2.4 Nieprzybycia Uczestnika na miejsce zbiórki,

2.5 Choroby lub innych przypadków losowych uniemożliwiających udział Uczestnika w Imprezie Turystycznej,

2.6 Uniemożliwienia Uczestnikowi przekroczenia granicy przez służby graniczne.

3. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy, Hufiec ZHP zwraca Klientowi dokonane przez niego wpłaty pomniejszone o faktycznie dotychczas poniesione przez Hufiec ZHP koszty. Wysokość faktycznie poniesionych przez Hufiec ZHP kosztów zostanie indywidualnie ustalona z Klientem, przy uwzględnieniu rzeczywistej straty poniesionej przez Hufiec ZHP w związku z odstąpieniem przez Klienta od Umowy.

4. Za dokonanie przez Klienta zmiany terminu Imprezy Turystycznej (w przypadku, gdy taka zmiana terminu jest możliwa), Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Hufca ZHP opłaty manipulacyjnej w wysokości 50 PLN.

 

   III. REALIZACJA UMOWY, REKLAMACJE

 

1. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania aktualnych dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy RP lub zameldowania na terenie RP.

2. Klient odpowiada za szkody wyrządzone z własnej winy lub winy Uczestnika. W miarę możliwości szkoda powinna zostać naprawiona niezwłocznie. Za szkody wyrządzone przez nieletnich odpowiadają ich prawni opiekunowie.

3. W razie rażącego lub uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku Imprezy Turystycznej, w szczególności w przypadku:

a) stwarzania zagrożenia dla innych Uczestników, opiekunów lub osób trzecich,

b) naruszenia zapisów niniejszego Regulaminu

c) naruszenia zapisów regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którym każdy Uczestnik jest zapoznawany natychmiast po rozpoczęciu Imprezy Turystycznej (w przypadku niepełnoletnich Uczestników opiekun prawny – przed rozpoczęciem Imprezy Turystycznej - ma prawo zażądać kopii regulaminu danej Imprezy Turystycznej, z którą zapoznany zostanie jego podopieczny)

d) powtarzających się zachowań polegających na odmowie podporządkowania się poleceniom osób pod których opieką Uczestnik pozostaje w trakcie trwania Imprezy Turystycznej Hufiec ZHP uprawniony jest do rozwiązania Umowy z Klientem w trybie natychmiastowym z winy Klienta. Wszelkie koszty dalszego pobytu Uczestnika za granicą i powrotu do kraju, a także pobytu Uczestnika w miejscu odbywania się Imprezy Turystycznej na terytorium kraju oraz jego powrotu do domu, obciążają w takim przypadku Klienta.

4. Hufiec ZHP odpowiada za realizację ilości i jakości świadczeń w trakcie trwania imprezy

– z wyjątkiem przyczyn niezależnych od Hufca ZHP i jego kontrahentów.

5. Wszelkie zastrzeżenia w czasie trwania imprezy Klient powinien zgłaszać niezwłocznie przedstawicielowi Hufca ZHP. W przypadku braku przedstawiciela reklamacje należy składać w Biurze Hufca ZHP.

6. Hufiec ZHP przyjmuje reklamacje w ciągu 30 dni od daty zakończenia Imprezy Turystycznej. W zgłoszonej na piśmie reklamacji Klient powinien skonkretyzować oraz uzasadnić swoje żądania wobec Hufca ZHP.

7. Hufiec ZHP rozpatrzy reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.

8. Informacje dotyczące ubezpieczenia Klienta od utraty mienia i następstw NW zawarte są w programach Imprez Turystycznych. Klient ma prawo do dodatkowego ubezpieczenia kosztów leczenia, nieszczęśliwych wypadków pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty na rzecz ubezpieczyciela. W cenie Imprezy Turystycznej nie zostało zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z Imprezy Turystycznej w przypadku choroby lub zdarzenia losowego. Klient ma prawo do zawarcia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej.

9. W sprawach nie uregulowanych warunkami stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. W przypadku braku możliwości realizacji świadczeń, które zgodnie z Umową miały być zrealizowane w trakcie Imprezy Turystycznej, Hufiec ZHP bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami, wykona w ramach tej Imprezy Turystycznej odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego będzie niższa od jakości usługi określonej w programie Imprezy Turystycznej dokona zwrotu Klientowi zwrotu różnicy w wartości między świadczeniami określonymi w Umowie, a faktycznie zrealizowanymi.

11. Klient niniejszym oświadcza, iż wskazana przez niego osoba do kontaktu upoważniona jest do podejmowania wszystkich decyzji dotyczących Uczestnika związanych z jego pobytem na Imprezie Turystycznej, łącznie z prawem do podjęcia decyzji o zmianie miejsca pobytu Uczestnika i odbioru Uczestnika z miejsca trwania Imprezy Turystycznej w przypadku rozwiązania Umowy z winy Uczestnika.

12. W przypadku sporu pomiędzy klientem a Hufcem ZHP, klient ma prawo skierować sprawę do sądu, ale może także skorzystać z pozasądowych możliwości rozstrzygnięcia sporu, np. pomocy Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów.

 

   IV. PRAWO DO WYKORZYSTANIA WIZERUNKU

 

1. Hufiec ZHP zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku Uczestnika do celów marketingowych (m.in. w katalogach, folderach, na stronie internetowej) pod warunkiem, że wizerunek utrwalony został w trakcie trwania Imprezy Turystycznej. Klient akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę na wykorzystanie wizerunku w sposób określony w zdaniu pierwszym.